Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 

İnternet Adresi : http://www.nvi.gov.tr

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilk kuruluşu Osmanlı Devleti'ne kadar uzanmaktadır. 1884 yılında Dahiliye Nezareti'ne bağlı olarak ve "Nüfus-ı Umumiyye Müdiriyeti" olarak kurulan teşkilat, 1889 yılında yapısı ve hizmet alanları genişletilerek "Sicilli Nüfus-ı Ahali İdarei Umumiyesi" adını almıştır. İlk olarak vergi toplanmasına yönelik olarak mal ve mülk sahiplerinin saptanması olarak planlanmışken, buna nüfus sicil bilgileri eklenmiştir.

Daha sonra Dahiliye Nezareti merkez teşkilatı 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle yeniden bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve " Nüfus Müdiriyeti " olarak yeniden örgütlenmiştir. Bu tüzüğün 12 nci maddesine göre Nüfus Müdiriyeti'nin görevleri devletin nüfus işlerini yapmak, yönetmek, nüfus istatistiklerini toplamak, değerlendirmek ve nüfus yazımı yapmak şeklinde düzenlenmiştir.

Kütüklere sadece kişi kaydı yerine şahsi hal bilgilerinin de eklenmesi gerekli görüldüğünden dolayı 1915 yılında "Sicilli Nüfus İdarelerinin Teşkili ile Memurların Vezaifini Mübeyyin Nizamname" si çıkarılmış, Nüfus Müdiriyeti tekrar Genel Müdürlük haline getirilmiştir.


1320 (1904) yılında tüm Osmanlı sınırları içerisinde genel nüfus yazımı yapılmış ve nüfus kütükleri oluşturulmuştur. Bu kütükler bugün kullanılmakta olan sistemin temelini oluşturmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1930 yılında 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun'la yeniden düzenlemeye tabi tutulan Genel Müdürlük, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

1972 yılında kabul edilen ve 1 Eylül 1974 günü yürürlüğe giren 1587 sayılı kanunla Genel Müdürlük bugünkü adını almıştır. 1985 yılında yapılan bir düzenleme ile Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Genel Müdürlüğün en büyük projesi olan MERNİS Projesi ile Genel Müdürlük yapısı ve faaliyetlerinde geniş çaplı değişiklikler beklenmektedir.