Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

İnternet Adresi : http://www.migm.gov.tr

Ülkemizde mahalli idare sistemi içerisinde üç tür yerel yönetim kuruluşu vardır. Bunlar "İl Özel İdaresi", "Belediyeler" ve "Köy"lerdir. Anayasanın 127 nci maddesi ile mahalli idare sisteminin genel yapısı çizilmiştir.

Bu yapının ana özellikleri şunlardır :

a) Tüzel kişilikleri olan özerk kuruluşlardır.

b) Karar organları seçimle işbaşına gelir.

c) Yerel yönetim organlarının seçimle gelen temsilcilerinin bu sıfatlarını kaybetmeleri ancak yargı kararı ile olur. Merkezi idare sadece geçici bir süre görevden uzaklaştırılabilir.

d) Görevler yasa ile belrlenir.

e) Merkezi idarenin sınırlı vesayet yetkisi vardır.

f) Yerel yönetim kuruluşlarına görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

g) Yerel yönetimler Bakanlar Kurulu kararı ile aralarında birlik kurabilir.

h) Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir.

Anayasamızda mahalli idareler, "İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirlenen ve karar organları gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri" olarak tanımlanmakta ve merkezi idare ile birlikte İdarenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Ülkemizde, çağdaş anlamda mahalli idareler Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmaya başlamıştır. Nitekim, mahalli idarelere ilişkin temel yasalar da bu yıllarda yürürlüğe konulmuştur.

- 1580 sayılı Belediye Kanunu 1930,
- 442 sayılı Köy Kanunu 1924 tarihlidir
- Özel İdarelerin kuruluş ve görevlerini düzenleyen Kanun ise İmparatorluk döneminden kalma 1913 tarihli "Geçici" bir kanun olmasına rağmen, Cumhuriyet döneminde muhafaza edilmiştir.

Bütün bu Kanunlarda yerel nitelikte kamu hizmetlerinin ağırlıklı olarak mahalli idarelerce görülmesi öngörülmüştür.

KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 24.5.1930 yılında 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile kurulmuş ve görevleri düzenlenmiş, 13.12.1983 tarihinde 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1624 sayılı kanun yürürülükten kaldırılmıştır. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 23.2.1985 tarihinde günümüz şartlarına göre yeni bir düzenleme yapılmıştır.

3152 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şöyle belirtilmektedir ;

a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

b) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

c) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,

d) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak,

e) Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,

f) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

g) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

h) Mahalli İdare Fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.