Dernekler Dairesi Başkanlığı

İnternet Adresi : http://www.dernekler.gov.tr

KURULUŞ NEDENİ

Avrupa Birliği Müktesebatına uyum kapsamında yapılan yasal düzenlemelerle Emniyet Genel Müdürlüğü ve taşra güvenlik birimleri tarafından yürütülmekte olan derneklerle ilgili iş ve işlemlerin, İçişleri Bakanlığında kurulacak Dernekler Dairesi Başkanlığı ve bu Dairenin taşra teşkilatı tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. Amaç, AB uyum sürecinde daha demokratik ve sivil bir toplum oluşturmak, sivil toplumun örgütlenmesini teşvik etmek, bu çerçevede derneklerin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek, derneklerle ilgili iş ve işlemlerde bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmaktır. Bu yeni birim sayesinde, AB ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de sivil toplum örgütleri arasında sayıca en fazla durumda bulunan derneklere ait her türlü iş ve işlemler sivil memurlar aracılığıyla yürütülecektir.

Amaç, AB uyum sürecinde daha demokratik ve sivil bir toplum oluşturmak, sivil toplumun örgütlenmesini teşvik etmek, bu çerçevede derneklerin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek, derneklerle ilgili iş ve işlemlerde bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmaktır. Bu yeni birim sayesinde, AB ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de sivil toplum örgütleri arasında sayıca en fazla durumda bulunan derneklere ait her türlü iş ve işlemler sivil memurlar aracılığıyla yürütülecektir.

YASAL ÇERÇEVE

AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunun 46. maddesinde yapılan değişiklikle; Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığının kurulması ve aynı Kanunun 73. maddesinde yapılan değişiklikle de; İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturulması hükmü getirilmiştir 31.07.2003 tarihinde çıkartılan 4970 sayılı yasa ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile, İçişleri Bakanlığında Dernekler Dairesi Başkanlığının yeri ve görevleri belirlenmiştir. Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatının kuruluş ve görevleri ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’nin 15.10.2002 tarih ve 24907 sayılı nüshasında, değişiklikler ise 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Dernekler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)  Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan

birliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek.

b)  Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c)  Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri

yürütmek.

d)  Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.

e) Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

g)  4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.

h)  Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek.

i) Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap

iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.

j)  Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.