Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


İnternet Adresi: www.icisleribilgiislem.gov.tr

Tarihçe:

30.11.2000 tarihli Bakanlık Makamının Oluru ile Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma birimi olarak oluşturulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Yönergesi 05.05.2004 tarihli Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir. Daire Başkanlığının teşkilatlanma biçimi görev ve unvanlar bu yönerge ile belirlenmiştir. 02.04.2010 tarihli bakan oluru ile ihtiyaçlara göre bu yönerge yenilenmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kuruluşunu tamamlamıştır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Madde 23/A(Ek: 8/8/2011-KHK-649/49 md.)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

d) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

e) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordinasyonu sağlamak.

f) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

g) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

  • Başlıca Projeler
  • Hizmetler ile İlgili Duyurular
  • Başvurular
  •