GENELGE (05.04.2004)

 

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN AÇIKLAMASI

ANKARA (05.04.2004)- İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU, “İnsan Hakları İhlal İddialarını inceleme Bürosu Kurulması” ile ilgili olarak Merkez Birimlerine, Bağlı Kuruluşlara ve 81 İl Valiliğine bir genelge yayınlandı.

Bakan AKSU’nun genelgesi söyle;
“Mülkiye Teftiş Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere özel olarak "İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu" kurulmuştur. Bu bağlamda elektronik ortamda "İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları" sitesi oluşturulmuştur.

Söz konusu Büronun iş ve işlemlerini aşağıdaki esas ve usullere göre yürütülmesi uygun görülmüştür:

1-Bakanlığımızın veya Bakanlığımıza bağlı kuruluşların merkez birimlerine intikal eden insan haklan ihlal iddialarını içeren ihbar ve şikayetler bu güne kadar olduğu gibi süratle işleme tabi tutulacak, ancak ilgili birimce incelenmesi müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirir nitelikte bulunduğu değerlendirilen ihbar ve şikayetler bahse konu Büroya gönderilecektir.

2-İnsan Hakları İhlal iddialarını İnceleme Bürosuna, yukarıdaki maddeye göre veya doğrudan intikal eden ihbar ve şikayetlerden;
a)Bakanlığımızı ve/veya bağlı kuruluşlarını ilgilendirenlerden Müfettiş bilgi ve tekniğinigerektiren nitelikte olanlar için Teftiş Kurulu Başkanlığınca karar verilenler ile ilgili olarak Bakanlık Makamından, olayın mahiyetine göre araştırma, ön inceleme ve soruşturma onayıalınarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilecektir. Mülkiye Müfettişlerinin bu kapsamda yapacakları
çalışmalarda Jandarma ve/veya Polis Müfettişine ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlık Makamından alınan onayda bu husus da belirtilecektir.
Müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirmediği sonucuna varılan ihbar ve şikayetler ise gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilecektir. Bu birimler tarafından yapılan işlem sonucundan ilgilisine ve Büroya bilgi verilecektir.
b)Bakanlığımızı ve/veya bağlı kuruluşlarını ilgilendirmeyen ihbar ve şikayetler ise herhangi bir işlem yapılmaksızın ilgili kurum ve kuruluşa intikal ettirilecektir.

3-Valilik ve Kaymakamlıklara intikal eden insan hakları ihlallerine ilişkin ihbar ve şikayetlerle ilgili olarak, 23 Kasım 2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl ve İlçe İnsan Haklan Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre işlem yapılmasına devam edilecektir. Müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirir nitelikte olduğu değerlendirilenler ise
Valilikçe doğrudan bu büroya gönderilecektir.

Bu suretle intikal eden ihbar ve şikayetlerden, Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirdiğine karar verilenler ile ilgili olarak Bakanlık Makamından, olayın mahiyetine göre araştırma, ön inceleme ve soruşturma onayı alınarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilecektir.
Müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirmediği sonucuna varılan ihbar ve şikayetler ise gereği yapılmak üzere ilgili Valiliğe gönderilecektir. Valiliklerce yapılan işlem sonucundan Büroya bilgi verilecektir

4-Ayrıca Mülkiye Müfettişleri, karakol, nezarethane, sorgu odaları ve benzeri yerleri, yasal standartlara uygun olup olmadığını tespit bakımlarından, ani ve habersiz olarak denetleyecekler ve yakalama, gözaltına alma ve sorgulama iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığını inceleyeceklerdir.

Diğer yandan Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar da kendi müfettişleri eliyle bu tür denetim ve incelemeleri yapacaklardır.
Mevzuata uygun olmayan durum veya uygulama tespit edildiğinde sorumlular hakkında ceza ve disiplin hukukunun gerektirdiği işlemler yapılacak, ayrıca alınmasında zaruret görülen idari tedbirler yetkili mercilere önerilecektir.

5-Büronun faaliyetleri hakkında Başbakanlık insan Hakları Başkanlığına periyodik olarak bilgi verilecektir .Gereğini rica ederim.”
Kamuoyunun bilgisine sunulur